Referat fra Bestyrelsesmøde den 20. august  2019

Referat fra Bestyrelsesmøde den 20. august  2019

Mødedeltager: Finn, Birthe Ø, Birthe A, Åge, Emil, Søren og Mette

Deltagelse af suppleanter:

Afbud fra: Mia, Niels

Punkter:

  1. Godkendelse af sidste mødereferat.

Godkendt

  1. Økonomi/regnskab. Info vedr. dette

Dato for overdragelse af regnskab mellem Søren og Birthe.

Alle regninger bliver løbende betalt.  

  1. Tørfisk. Billetter/salg mm. Hvor langt er vi nu

Planlægning fortsætter – Opslag på Facebook opslag igen, i avisen og opslag ved købmanden.

  1. Ny hjemmeside, Hvor langt er vi?

Punktet udsættes til mødet den 12. november  

  1. Landsby-Laboratorium (Emil)

Emil præsenterer ideer. Der er opbakning til dette projekt fra hele bestyrrelse.

  1. Skulptur Flytning. (Finn) Der er indgået aftale med ejeren og kommunen er hørt i forhold til placering.
  2. Tversted Marked møde den 22/8 (Finn) Birthe Andersen og Mette deltager i mødet.
  3. Næste møde 1. oktober – Søren har meldt afbud
  4. Evt.

Jule arrangement – Birthe A. indkalder til planlægningsmøde og indkalder de 3 tovholder fra bestyrelsen samt andre samarbejdspartner.

Vimpler rundt i byen, det skal være et punkt på årshjul (Mette),

Legeplads ansøgninger er i gang.

Samarbejdesmøde med BHE.

Orientering om kommende møde i samarbejde med Hjørring Kommune vedr. Vision Tversted.

Referat: 20.08.2019

Referent: Mette Jensen

Udskriv Email

Bestyrelsesmøde den 25. juni 2019

Referat fra mødet den 25. juni 2019

Deltager: Finn Jørgsen Birthe Østergaard, Søren Borrisholt, Mette Jensen

Suppleant Mia Grønkjær og Niels M. Olsesen

Afbud fra Søren Borrisholt og Åge Vinther

1. Godkendelse af sidste mødereferat.

Referatet er godkendt.

2. Økonomi/regnskab.

Info vedr. dette Hvordan får vi flere medlemmer – Drøftelse om hvordan mulige medlemmer bliver inviteret ind i foreningen. Sættes på næste dagsorden.

3. Tørfisk. Billetter/salg mm. Hvor langt er vi?

Det er besluttet, at spisestederne i Tversted skal forespørges om der kan laves 1. ret kom-bineret med billet tilbud. Birthe Ø. undersøger mulige retter.

Konkurrence på facebook 2 billetter – Emil laver den – den skal sendes ud i uge 28.

Reklame på facebook – Emil laver den – den skal ud i uge 33. eventuelt 2 billetter i en ny konkurrence.

4. Ny hjemmeside, Hvor langt er vi?

Der kommer et oplæg til næste møde. Det skal sættes på næste dagsorden. Emil oriente-rer om LAG Nords møde. Emil fortæller om en APP som kan samle aktiviteter.

5. Fiskefestival.

(Birthe A) Reklame for Tørfisk. Med guirlande – Mia undersøger mu-lighed for at få tørret fisk.

6. Mobilt gadesalg i Tversted. (Finn)

Der er enighed om, at undersøge de lokale erhvervsdrivendes holdning hertil inden der gives tilbagemelding til Hjørring kommune.

7. Vindmølle projekt. (Finn/Birthe)

Finn orienter om mødet med dirktør for vindmølleprojektet og BHE. TBT er positiv over-for Grønenergi, men ønsker borgerne skal høres i projektet.

8. Bankmøde. (Finn/Birthe)

Finn orienterer om, at der er overskud på investeringskontoen.

9. Ny legeplads på Bindslev skole. (Mette)

Mette Orienterer om arbejde med legeplads på matriklen ved skolen, børnehave og vuggestue. TBT ønsker at støtte legepladsprojektet.

10. Skulptur i Tversted. (Finn)

Finn orienterer om forløbet.

11. Evt.

Finn orienter om, at lyd anlæg og musikker (telefonnummer 30 37 18 78) er booket til Sankt hans 2020. Det er aftalt, at Susanne Hinkelberg laver heksen til 2020 evt. i samar-bejde med børn i området.

Planlægning af samarbejdsmøde med BHE – sættes på næste dagsorden.

Finn orienterer om flagvogn overdragelse til ny 6. klasse.

Referat: 25062019 Referent: Mette Jensen

Udskriv Email

Det Grå Ishus

Det Grå Ishus – Vi har det Kendte og elskede hjemmelavet Tversted guf, som is fra Tversted er kendt for. Kom en tur forbi det Grå ishus på Tversted Strand for at få et kræmmerhus med nok Danmarks bedste hjemmelavet guf, og i et af Danmarks bedste ishuse.

Ishusets indehaver Jette Bundesen har lavet en aftale med Vaffelbaronerne, som står bag vaflen, og som i de seneste par år blevet landskendt for dens luftige konsistens med de mange bobler.

Vaffel fra Vaffelbaronerne og vores lækre og store udvalg af is, toppet med vores berømte Tversted Guf, så finder du ikke bedre is.

Tversted Guf, som i mange år har været et trækplaster for Det Blå Ishus. Men nu er det altså kun at finde i Det Grå, da den tidligere ejer (Jette) af Det Blå, er flyttet op i Det Grå, og har taget Guffen med der op. Så du kan nu kun finde Jette og hendes berømte Guf i Det Grå Ishus. Guffen findes kun i Det Grå Ishus.

Åbningstider

Ishusets åbningstider er varierende, men hvert år fra påske til midt oktober er der generelt åbent fra kl. 12 til solnedgang (eller til der ikke er flere kunder) fra mandag til søndag. Vil du være helt sikker på, at ishuset er åbent, kan du ringe eller se aktuelle åbningstider, som fans af kiosken poster i Det Grå Ishus' Facebook-gruppe

.

Udskriv Email

Referat fra mødet den 04.02.2019

Deltager: Lise, Åge, Birthe Ø., Birthe A., Rune, Finn og sup. Mette Jensen referent 

Referat fra mødet den 04.02.2019

Afbud fra Bjarne og suppleant Poul

1. Godkendelse af sidste mødereferat, opsamling fra tidligere referater 
    - Godkendt 

2. Økonomi/regnskab (Lise) forslag fra Lise på mail 130119 til evt. godkendelse   
    - regnskab - Lise gennemgår regnskabet - regnskabet er godkendt. Regnskabet er underskrevet af alle deltagende bestyrelsesmedlemmer d.d. 
   - kasseren skal inddrages i alle økonomiske beslutninger. 
   - budget er fremlagt og godkendt 
   -  Lise har fremlagt forslag om, at alle bilag skal underskrives og begivenhed noteres herpå. Alle beløb over kr. 1.000 skal godkendes af et flertal i bestyrelsen, før det disponeres. Faste udgifter fremgår af budgettet. Beslutning vedtaget og godkendt.

   - Det er besluttet, at der gives 5.000kr. Til M.I.T Festival i sponsorgave.
   - Det besluttes, at der gives 7.000 kr. til Tannisbugt Seniorer i sponorgave.

3. Bestyrelsesmedlem til Hirtshals turistforening? 
    - Finn bliver siddende som repræsentant for Tversted

4. Opfølgning på dialog omkring lejekontrakt skaterbane og Klitgården mm. 
Lise har efterlyst kontrakter på allerede indgåede aftaler:
 -  Disse skal læses og følges op på. Herunder skal der følges op på kontrakt mellem kajak klubben og kunst huset. Kontrakterne forefindes i huset.
- lejekontrakt Klitgaarden er opsagt og udløber pr. Den 31/12 – 2020

5. Tørfisk. Fremstilling af billetter/salg mm. Hvor langt er vi ? 
- Planlægningsmøde den 20/2. 
Åge orienter om mulighed for salg af billetter ved Ticketmaster - beslutning om at billetter sælges herigennem. 
Birthe Ø. Har billetoversigten over betalte og bestilte billetter.

6. Nye folk i bestyrelsen, de nye emner skal vi have HELT på plads. (Finn) 
    -  bestyrelsen har fundet mulige emner til valg til bestyrelsen - til indstilling

7. Generalforsamlingen, dirigent, indbydelse, annoncering mm. Planlægningen er i gang. 

8. Fastelavn, hvor langt er vi ? (Mette) - planlægning er i gang. 

9. Evt. 
Birthe og Lise laver en invitation til nye medlemmer til TBT. 
Finn orienter om at hjertestarter er opsat udenfor indgangen hosTannishus. Finn har tjekke hjertestarteren for strøm. Starteren var uden strøm, dette er udbedret. Der er fortsat service på hjertestarteren. Åge tjekker op på hjertestarteren hver 14 dag ca. 

- Finn orienterer om henvendelse om genåbning/godkendelse af CVR nummer. "Status" på CVR nummeret skal på et tidspunkt ændres til at være en forening igen.
-  Finn videre sender besked fra Ehvervsstyrelsen om, at status kan ændres. Denne videre sendes til Lise. Lise ændre status til foreningsstatus igen. 

10. Formandens opgaver året rundt. Fra Lise (Finn) 
   -  Der er 2 forskellige lister. 

11. Strandhusprojektet kort resume fra opstart til nu. Fra Lise (Finn/Bjarne) 
   - Finn orienterer om udvikling af strandhusprojektet. Beslutning er, at Bjarne laver resumé af projektet. Finn giver Bjarne besked til Bjarne. Det sættes på til næste bestyrelsesmøde. 

12. Visionsmøde hvor er vi/hvordan kommer vi videre. Fra Lise (Birthe Ø/Finn) 
   - Birthe Ø. Orienterer om næste møde er en workshoppen 4. Marts kl. 17.30 - 21.00 på klitgaarden. Her skal alle muligheder drøftes og beslutninger tages om, hvordan planen skal se ud. 
   -   Finn orienter om mødet med kommunen d.d om tannisbugtvej og Østervej vedr. Ønsker til fartgrænser, striber mm. 

13. Hjemmesiden. Fra Mette (Birthe Ø) 
- tilbud er i udbud - Birthe Ø. Rykker for tilbuddene til næste møde. 

14. Udlejning af vores lokaler (Finn) 
Muligheder drøftes. 

15. Arrangementer, Fra Lise (Birthe A) 
- Der er møde den 20/2

16. Event evt. i påsken- tur i naturen. Fra Mette
 - drøftes på møde den 20/2. 

17. Ansøgninger til fonde. Fra Mette 
- Mette orienterer om, at der planer om at søge marchningsmidler, LAG og ferie partner er  søget om legeplads. 
Drøftelser af ansøgning om midler fra vedligholdelsesmidler på møde den 20/2. 

Udskriv Email

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93