Referat fra mødet den 04.02.2019

Deltager: Lise, Åge, Birthe Ø., Birthe A., Rune, Finn og sup. Mette Jensen referent 

Referat fra mødet den 04.02.2019

Afbud fra Bjarne og suppleant Poul

1. Godkendelse af sidste mødereferat, opsamling fra tidligere referater 
    - Godkendt 

2. Økonomi/regnskab (Lise) forslag fra Lise på mail 130119 til evt. godkendelse   
    - regnskab - Lise gennemgår regnskabet - regnskabet er godkendt. Regnskabet er underskrevet af alle deltagende bestyrelsesmedlemmer d.d. 
   - kasseren skal inddrages i alle økonomiske beslutninger. 
   - budget er fremlagt og godkendt 
   -  Lise har fremlagt forslag om, at alle bilag skal underskrives og begivenhed noteres herpå. Alle beløb over kr. 1.000 skal godkendes af et flertal i bestyrelsen, før det disponeres. Faste udgifter fremgår af budgettet. Beslutning vedtaget og godkendt.

   - Det er besluttet, at der gives 5.000kr. Til M.I.T Festival i sponsorgave.
   - Det besluttes, at der gives 7.000 kr. til Tannisbugt Seniorer i sponorgave.

3. Bestyrelsesmedlem til Hirtshals turistforening? 
    - Finn bliver siddende som repræsentant for Tversted

4. Opfølgning på dialog omkring lejekontrakt skaterbane og Klitgården mm. 
Lise har efterlyst kontrakter på allerede indgåede aftaler:
 -  Disse skal læses og følges op på. Herunder skal der følges op på kontrakt mellem kajak klubben og kunst huset. Kontrakterne forefindes i huset.
- lejekontrakt Klitgaarden er opsagt og udløber pr. Den 31/12 – 2020

5. Tørfisk. Fremstilling af billetter/salg mm. Hvor langt er vi ? 
- Planlægningsmøde den 20/2. 
Åge orienter om mulighed for salg af billetter ved Ticketmaster - beslutning om at billetter sælges herigennem. 
Birthe Ø. Har billetoversigten over betalte og bestilte billetter.

6. Nye folk i bestyrelsen, de nye emner skal vi have HELT på plads. (Finn) 
    -  bestyrelsen har fundet mulige emner til valg til bestyrelsen - til indstilling

7. Generalforsamlingen, dirigent, indbydelse, annoncering mm. Planlægningen er i gang. 

8. Fastelavn, hvor langt er vi ? (Mette) - planlægning er i gang. 

9. Evt. 
Birthe og Lise laver en invitation til nye medlemmer til TBT. 
Finn orienter om at hjertestarter er opsat udenfor indgangen hosTannishus. Finn har tjekke hjertestarteren for strøm. Starteren var uden strøm, dette er udbedret. Der er fortsat service på hjertestarteren. Åge tjekker op på hjertestarteren hver 14 dag ca. 

- Finn orienterer om henvendelse om genåbning/godkendelse af CVR nummer. "Status" på CVR nummeret skal på et tidspunkt ændres til at være en forening igen.
-  Finn videre sender besked fra Ehvervsstyrelsen om, at status kan ændres. Denne videre sendes til Lise. Lise ændre status til foreningsstatus igen. 

10. Formandens opgaver året rundt. Fra Lise (Finn) 
   -  Der er 2 forskellige lister. 

11. Strandhusprojektet kort resume fra opstart til nu. Fra Lise (Finn/Bjarne) 
   - Finn orienterer om udvikling af strandhusprojektet. Beslutning er, at Bjarne laver resumé af projektet. Finn giver Bjarne besked til Bjarne. Det sættes på til næste bestyrelsesmøde. 

12. Visionsmøde hvor er vi/hvordan kommer vi videre. Fra Lise (Birthe Ø/Finn) 
   - Birthe Ø. Orienterer om næste møde er en workshoppen 4. Marts kl. 17.30 - 21.00 på klitgaarden. Her skal alle muligheder drøftes og beslutninger tages om, hvordan planen skal se ud. 
   -   Finn orienter om mødet med kommunen d.d om tannisbugtvej og Østervej vedr. Ønsker til fartgrænser, striber mm. 

13. Hjemmesiden. Fra Mette (Birthe Ø) 
- tilbud er i udbud - Birthe Ø. Rykker for tilbuddene til næste møde. 

14. Udlejning af vores lokaler (Finn) 
Muligheder drøftes. 

15. Arrangementer, Fra Lise (Birthe A) 
- Der er møde den 20/2

16. Event evt. i påsken- tur i naturen. Fra Mette
 - drøftes på møde den 20/2. 

17. Ansøgninger til fonde. Fra Mette 
- Mette orienterer om, at der planer om at søge marchningsmidler, LAG og ferie partner er  søget om legeplads. 
Drøftelser af ansøgning om midler fra vedligholdelsesmidler på møde den 20/2. 

Udskriv Email

Matchningsmidler 2019 Hjørring Kommune

Matchningsmidler 2019
Hjørring Kommune

Med matchningsmidlerne understøtter Hjørring Kommune den lokale udvikling i landdistriktet.
Midlerne kan typisk støtte udvikling eller realisering af nye projekter og aktiviteter i landdistriktet. Vi lægger vægt på, at projekter spiller sammen med lokalområdets generelle udvikling, at projekterne retter sig mod en bred målgruppe og at projekterne tilfører kvalitet til lokalområderne.
Har du en god idé, så kontakt Plan og Udvikling, så hjælper vi gerne med at drøfte mulighederne i projektet, så vi sammen kan udvikle kommunens lokalområder.
Ansøgninger om matchningsmidler skal indeholde:
• Ansøgers navn, adresse og kontaktinformation
• Projektbeskrivelse
• Projektets budget og finansieringsplan
• Det ansøgte beløbs størrelse
Landsbyforum har indstillingsret til Teknik og Miljøudvalget, så ansøgninger om matchningsmidler skal forelægges Landsbyforum før den endelige behandling i udvalget.
Deadline for ansøgninger til matchningsmidlerne 2019:
• 21. januar 2019
• 1. april 2019
• 5. august 2019
• 30. september 2019
Ansøgninger kan sendes pr. mail, eller pr. brev til Plan & Udvikling, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Plan & Udvikling på tlf. 72 33 32 30 eller sende os en mail.

Udskriv Email

Vedligeholdelsemidler 2019

Vedligeholdelsesmidler

2019 Hjørring Kommune

Lokale foreninger kan søge om støtte til vedligehold af eksisterende faciliteter og aktiviteter.

Midlerne kan ikke anvendes til nyopførelse eller etablering af nye projekter, men udelukkende til vedligeholdelsesformål. Administrationen af puljen er uddelegeret til Landsbyforum, som har udarbejdet kriterier for udbetalinger fra puljen.

Deadline for ansøgninger til vedligeholdelsespuljen 2019:

 • 28. januar 2019
 • 8. april 2019
 • 5. august 2019
 • 7. oktober 2019

Ansøgningsskema findes på Hjørring Kommunes hjemmeside.

Dette skams SKAL bruges:

Med venlig hilsen

Bjarne Høyrup

Landsbyrådet Tversted

Udskriv Email

Referat fra Bestyrelsesmødet den 05. Dec 2018

Referat fra Bestyrelsesmødet den 05. Dec 2018

Tilstede: Finn, Birthe Ø., Bjarne, Birthe A., Lise og Åge. Og suppleant Mette

Ikke Tilstede: Rune og Poul Erik Dagsorden

 1. Godkendelse af sidste mødereferat – referatet er godkendt - 1.A. Lise gennemgang af økonomi – Lise tager kontakt til Ikano/kopimaskine vedr. regninger. - Gennemgang af lejekontrakt til lejemålet på klitgaarden – Beslutning: Der er enighed i bestyrelsen om, at den fremsendte kontrakt ikke kan indgås på nuværende tidspunkt. - Mette undersøger hvad det vil koste at sætte måler op til varme og hvad det vil koste at komme af varmeværket (kan man indsætte en varmepumpe i stedet?). - Bjarne undersøger hvad det koster at sætte vandmåler op. Lise orienter om, at der ikke er tjent penge på de investeringer der er investeret aktier i gennem banken. 2.
 2. info. fra sidste Visionsmøde på Tannishus – Finn orienter
 3. Info. Erhvervsmøde – Finn orienter
 4. Nye folk i bestyrelsen, find nye emner. Hvordan skal arbejdet fordeles i fremtiden.
 5. seniorgruppen synliggøres – punktet drøftes - Det er besluttet at Lise renskriver aktivitetslisten og sender den rundt til gennemgang og lægge den på hjemmeside. 
 6. Juleafslutning og komsammen mm.
 7. Evt. Hjemmesiden – Birthe Ø. Orienter om arbejdet med hjemmesiden. Der er lavet beskrivelse af projektet (den nye opbygningen af hjemmesiden). Opstart af Vestkyst samarbejde. Samarbejdet af Turist guide er opstartet for guiden til 2019.

Ref. 03.12.2018 Mette Jensen

Udskriv Email

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93