Referat fra Bestyrelsesmødet den 05. Dec 2018

Written on .

Referat fra Bestyrelsesmødet den 05. Dec 2018

Tilstede: Finn, Birthe Ø., Bjarne, Birthe A., Lise og Åge. Og suppleant Mette

Ikke Tilstede: Rune og Poul Erik Dagsorden

  1. Godkendelse af sidste mødereferat – referatet er godkendt - 1.A. Lise gennemgang af økonomi – Lise tager kontakt til Ikano/kopimaskine vedr. regninger. - Gennemgang af lejekontrakt til lejemålet på klitgaarden – Beslutning: Der er enighed i bestyrelsen om, at den fremsendte kontrakt ikke kan indgås på nuværende tidspunkt. - Mette undersøger hvad det vil koste at sætte måler op til varme og hvad det vil koste at komme af varmeværket (kan man indsætte en varmepumpe i stedet?). - Bjarne undersøger hvad det koster at sætte vandmåler op. Lise orienter om, at der ikke er tjent penge på de investeringer der er investeret aktier i gennem banken. 2.
  2. info. fra sidste Visionsmøde på Tannishus – Finn orienter
  3. Info. Erhvervsmøde – Finn orienter
  4. Nye folk i bestyrelsen, find nye emner. Hvordan skal arbejdet fordeles i fremtiden.
  5. seniorgruppen synliggøres – punktet drøftes - Det er besluttet at Lise renskriver aktivitetslisten og sender den rundt til gennemgang og lægge den på hjemmeside. 
  6. Juleafslutning og komsammen mm.
  7. Evt. Hjemmesiden – Birthe Ø. Orienter om arbejdet med hjemmesiden. Der er lavet beskrivelse af projektet (den nye opbygningen af hjemmesiden). Opstart af Vestkyst samarbejde. Samarbejdet af Turist guide er opstartet for guiden til 2019.

Ref. 03.12.2018 Mette Jensen

Udskriv