Deltager: Lise, Åge, Birthe Ø., Birthe A., Rune, Finn og sup. Mette Jensen referent 

Referat fra mødet den 04.02.2019

Afbud fra Bjarne og suppleant Poul

1. Godkendelse af sidste mødereferat, opsamling fra tidligere referater 
    - Godkendt 

2. Økonomi/regnskab (Lise) forslag fra Lise på mail 130119 til evt. godkendelse   
    - regnskab - Lise gennemgår regnskabet - regnskabet er godkendt. Regnskabet er underskrevet af alle deltagende bestyrelsesmedlemmer d.d. 
   - kasseren skal inddrages i alle økonomiske beslutninger. 
   - budget er fremlagt og godkendt 
   -  Lise har fremlagt forslag om, at alle bilag skal underskrives og begivenhed noteres herpå. Alle beløb over kr. 1.000 skal godkendes af et flertal i bestyrelsen, før det disponeres. Faste udgifter fremgår af budgettet. Beslutning vedtaget og godkendt.

   - Det er besluttet, at der gives 5.000kr. Til M.I.T Festival i sponsorgave.
   - Det besluttes, at der gives 7.000 kr. til Tannisbugt Seniorer i sponorgave.

3. Bestyrelsesmedlem til Hirtshals turistforening? 
    - Finn bliver siddende som repræsentant for Tversted

4. Opfølgning på dialog omkring lejekontrakt skaterbane og Klitgården mm. 
Lise har efterlyst kontrakter på allerede indgåede aftaler:
 -  Disse skal læses og følges op på. Herunder skal der følges op på kontrakt mellem kajak klubben og kunst huset. Kontrakterne forefindes i huset.
- lejekontrakt Klitgaarden er opsagt og udløber pr. Den 31/12 – 2020

5. Tørfisk. Fremstilling af billetter/salg mm. Hvor langt er vi ? 
- Planlægningsmøde den 20/2. 
Åge orienter om mulighed for salg af billetter ved Ticketmaster - beslutning om at billetter sælges herigennem. 
Birthe Ø. Har billetoversigten over betalte og bestilte billetter.

6. Nye folk i bestyrelsen, de nye emner skal vi have HELT på plads. (Finn) 
    -  bestyrelsen har fundet mulige emner til valg til bestyrelsen - til indstilling

7. Generalforsamlingen, dirigent, indbydelse, annoncering mm. Planlægningen er i gang. 

8. Fastelavn, hvor langt er vi ? (Mette) - planlægning er i gang. 

9. Evt. 
Birthe og Lise laver en invitation til nye medlemmer til TBT. 
Finn orienter om at hjertestarter er opsat udenfor indgangen hosTannishus. Finn har tjekke hjertestarteren for strøm. Starteren var uden strøm, dette er udbedret. Der er fortsat service på hjertestarteren. Åge tjekker op på hjertestarteren hver 14 dag ca. 

- Finn orienterer om henvendelse om genåbning/godkendelse af CVR nummer. "Status" på CVR nummeret skal på et tidspunkt ændres til at være en forening igen.
-  Finn videre sender besked fra Ehvervsstyrelsen om, at status kan ændres. Denne videre sendes til Lise. Lise ændre status til foreningsstatus igen. 

10. Formandens opgaver året rundt. Fra Lise (Finn) 
   -  Der er 2 forskellige lister. 

11. Strandhusprojektet kort resume fra opstart til nu. Fra Lise (Finn/Bjarne) 
   - Finn orienterer om udvikling af strandhusprojektet. Beslutning er, at Bjarne laver resumé af projektet. Finn giver Bjarne besked til Bjarne. Det sættes på til næste bestyrelsesmøde. 

12. Visionsmøde hvor er vi/hvordan kommer vi videre. Fra Lise (Birthe Ø/Finn) 
   - Birthe Ø. Orienterer om næste møde er en workshoppen 4. Marts kl. 17.30 - 21.00 på klitgaarden. Her skal alle muligheder drøftes og beslutninger tages om, hvordan planen skal se ud. 
   -   Finn orienter om mødet med kommunen d.d om tannisbugtvej og Østervej vedr. Ønsker til fartgrænser, striber mm. 

13. Hjemmesiden. Fra Mette (Birthe Ø) 
- tilbud er i udbud - Birthe Ø. Rykker for tilbuddene til næste møde. 

14. Udlejning af vores lokaler (Finn) 
Muligheder drøftes. 

15. Arrangementer, Fra Lise (Birthe A) 
- Der er møde den 20/2

16. Event evt. i påsken- tur i naturen. Fra Mette
 - drøftes på møde den 20/2. 

17. Ansøgninger til fonde. Fra Mette 
- Mette orienterer om, at der planer om at søge marchningsmidler, LAG og ferie partner er  søget om legeplads. 
Drøftelser af ansøgning om midler fra vedligholdelsesmidler på møde den 20/2. 

Udskriv