Bestyrelsesmøde den 25. juni 2019

Referat fra mødet den 25. juni 2019

Deltager: Finn Jørgsen Birthe Østergaard, Søren Borrisholt, Mette Jensen

Suppleant Mia Grønkjær og Niels M. Olsesen

Afbud fra Søren Borrisholt og Åge Vinther

1. Godkendelse af sidste mødereferat.

Referatet er godkendt.

2. Økonomi/regnskab.

Info vedr. dette Hvordan får vi flere medlemmer – Drøftelse om hvordan mulige medlemmer bliver inviteret ind i foreningen. Sættes på næste dagsorden.

3. Tørfisk. Billetter/salg mm. Hvor langt er vi?

Det er besluttet, at spisestederne i Tversted skal forespørges om der kan laves 1. ret kom-bineret med billet tilbud. Birthe Ø. undersøger mulige retter.

Konkurrence på facebook 2 billetter – Emil laver den – den skal sendes ud i uge 28.

Reklame på facebook – Emil laver den – den skal ud i uge 33. eventuelt 2 billetter i en ny konkurrence.

4. Ny hjemmeside, Hvor langt er vi?

Der kommer et oplæg til næste møde. Det skal sættes på næste dagsorden. Emil oriente-rer om LAG Nords møde. Emil fortæller om en APP som kan samle aktiviteter.

5. Fiskefestival.

(Birthe A) Reklame for Tørfisk. Med guirlande – Mia undersøger mu-lighed for at få tørret fisk.

6. Mobilt gadesalg i Tversted. (Finn)

Der er enighed om, at undersøge de lokale erhvervsdrivendes holdning hertil inden der gives tilbagemelding til Hjørring kommune.

7. Vindmølle projekt. (Finn/Birthe)

Finn orienter om mødet med dirktør for vindmølleprojektet og BHE. TBT er positiv over-for Grønenergi, men ønsker borgerne skal høres i projektet.

8. Bankmøde. (Finn/Birthe)

Finn orienterer om, at der er overskud på investeringskontoen.

9. Ny legeplads på Bindslev skole. (Mette)

Mette Orienterer om arbejde med legeplads på matriklen ved skolen, børnehave og vuggestue. TBT ønsker at støtte legepladsprojektet.

10. Skulptur i Tversted. (Finn)

Finn orienterer om forløbet.

11. Evt.

Finn orienter om, at lyd anlæg og musikker (telefonnummer 30 37 18 78) er booket til Sankt hans 2020. Det er aftalt, at Susanne Hinkelberg laver heksen til 2020 evt. i samar-bejde med børn i området.

Planlægning af samarbejdsmøde med BHE – sættes på næste dagsorden.

Finn orienterer om flagvogn overdragelse til ny 6. klasse.

Referat: 25062019 Referent: Mette Jensen

Udskriv Email

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93