• Velkommen til Tversted Borger

Matchningsmidler 2019 Hjørring Kommune

Matchningsmidler 2019
Hjørring Kommune

Med matchningsmidlerne understøtter Hjørring Kommune den lokale udvikling i landdistriktet.
Midlerne kan typisk støtte udvikling eller realisering af nye projekter og aktiviteter i landdistriktet. Vi lægger vægt på, at projekter spiller sammen med lokalområdets generelle udvikling, at projekterne retter sig mod en bred målgruppe og at projekterne tilfører kvalitet til lokalområderne.
Har du en god idé, så kontakt Plan og Udvikling, så hjælper vi gerne med at drøfte mulighederne i projektet, så vi sammen kan udvikle kommunens lokalområder.
Ansøgninger om matchningsmidler skal indeholde:
• Ansøgers navn, adresse og kontaktinformation
• Projektbeskrivelse
• Projektets budget og finansieringsplan
• Det ansøgte beløbs størrelse
Landsbyforum har indstillingsret til Teknik og Miljøudvalget, så ansøgninger om matchningsmidler skal forelægges Landsbyforum før den endelige behandling i udvalget.
Deadline for ansøgninger til matchningsmidlerne 2019:
• 21. januar 2019
• 1. april 2019
• 5. august 2019
• 30. september 2019
Ansøgninger kan sendes pr. mail, eller pr. brev til Plan & Udvikling, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Plan & Udvikling på tlf. 72 33 32 30 eller sende os en mail.

Vedligeholdelsemidler 2019

Vedligeholdelsesmidler

2019 Hjørring Kommune

Lokale foreninger kan søge om støtte til vedligehold af eksisterende faciliteter og aktiviteter.

Midlerne kan ikke anvendes til nyopførelse eller etablering af nye projekter, men udelukkende til vedligeholdelsesformål. Administrationen af puljen er uddelegeret til Landsbyforum, som har udarbejdet kriterier for udbetalinger fra puljen.

Deadline for ansøgninger til vedligeholdelsespuljen 2019:

 • 28. januar 2019
 • 8. april 2019
 • 5. august 2019
 • 7. oktober 2019

Ansøgningsskema findes på Hjørring Kommunes hjemmeside.

Dette skams SKAL bruges:

Med venlig hilsen

Bjarne Høyrup

Landsbyrådet Tversted

Referat fra Bestyrelsesmødet den 05. Dec 2018

Referat fra Bestyrelsesmødet den 05. Dec 2018

Tilstede: Finn, Birthe Ø., Bjarne, Birthe A., Lise og Åge. Og suppleant Mette

Ikke Tilstede: Rune og Poul Erik Dagsorden

 1. Godkendelse af sidste mødereferat – referatet er godkendt - 1.A. Lise gennemgang af økonomi – Lise tager kontakt til Ikano/kopimaskine vedr. regninger. - Gennemgang af lejekontrakt til lejemålet på klitgaarden – Beslutning: Der er enighed i bestyrelsen om, at den fremsendte kontrakt ikke kan indgås på nuværende tidspunkt. - Mette undersøger hvad det vil koste at sætte måler op til varme og hvad det vil koste at komme af varmeværket (kan man indsætte en varmepumpe i stedet?). - Bjarne undersøger hvad det koster at sætte vandmåler op. Lise orienter om, at der ikke er tjent penge på de investeringer der er investeret aktier i gennem banken. 2.
 2. info. fra sidste Visionsmøde på Tannishus – Finn orienter
 3. Info. Erhvervsmøde – Finn orienter
 4. Nye folk i bestyrelsen, find nye emner. Hvordan skal arbejdet fordeles i fremtiden.
 5. seniorgruppen synliggøres – punktet drøftes - Det er besluttet at Lise renskriver aktivitetslisten og sender den rundt til gennemgang og lægge den på hjemmeside. 
 6. Juleafslutning og komsammen mm.
 7. Evt. Hjemmesiden – Birthe Ø. Orienter om arbejdet med hjemmesiden. Der er lavet beskrivelse af projektet (den nye opbygningen af hjemmesiden). Opstart af Vestkyst samarbejde. Samarbejdet af Turist guide er opstartet for guiden til 2019.

Ref. 03.12.2018 Mette Jensen

Seniorgruppen Tversted

Tversted er i den heldige situation, at nogle frivillige kaldet SENIORGRUPPEN med lidt overskydende tid hjælper med at holde fællesområder og udsatte arealer for bevoksning med ikke at vokse os over hovedetJ

Det er en gruppe, der på eget initiativ holder lidt øje med, om noget og nogen i området trænger til lidt hjælp med løsning af opgaverne.

Vi har derfor sponseret en buskrydder og boremaskine fra TBT til formålet – så vores by, må blomstre på bedste vis til fælles glæde for byen og dens beboere.

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93