Referat fra Bestyrelsesmøde den 04.02.20

Mødedeltager: Finn, Birthe Ø, Birthe A, Mette og Søren

Deltagelse af suppleanter: Niels

Afbud fra: Mia, Åge og Emil

Punkter:

1. Vindmølle projekt – Finn fremligger udkast til aftale Projektet forventes at tage mellem 2-4 år inden opstart Der forventes i alt 7 møder i projektperioden Der vil være en pulje til udbetaling pr. opsat mølle, løbende udbetaling hvert år i 20 år og mulighed for ansøgning om midler i den Grønne Pulje. Det er en enig bestyrelse som beslutter at indgå aftale med EuroWind. Aftalen underskrives d.d.

2. Kommende generalforsamling

Følgende er på valg:

Søren – ønsker genvalg

Mette – ønsker genvalg

Åge – genopstiller ikke

Birthe Ø – ønsker genvalg

Finn har besluttet at gå af.

Annoncering

Det er besluttet at der fremadrettet vil blive afholdt bestyrelsesmøder hver 4 uge.

3. evt. Finn orienterer om beslutning af salg af container (de 4 foreninger bag Tversted Markeds ejendom) Birthe Ø. orienterer om beslutning fra Teknik og miljø vedr. flytning af ”hængebroen”

 

Referat:

Referent: Mette Jensen

Udskriv Email

Tilføjelse til referatet fra generalforsamlingen den 26. marts 2019 

Det besluttes til generalforsamlingen d.d. at ændre vedtægterne for TBT. Vedr. annoncering af den årlige generalforsamling. Der er forslag om en ordlyde med ”relevante medier” Bestyrelsen finder den relevante ordlyde. 

Vedtægtsændring for Tversted borger- og Turistforening Siden 2 § 5.

Der blev besluttet på generalforsamlingen i 2019 at annoncering for TBTs generalforsamling skal annonceres i ”relevante medier”. Derfor skal vedtægterne rettes således at der kommer til at stå relevante medier i stedet for ”Hirtshals Avis”

 • § 5: Generalforsamlingen og indkaldelse

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Alle generalforsamlinger afholdes i Tversted og indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i relevante medier, via mail til de medlemmer der har oplyst deres mailadresse, samt på foreningens hjemmeside www.tversted.dk . Bekendtgørelsen skal indeholde dagsordenens punkter.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Udskriv Email

Referat fra Bestyrelsesmøde den 6. januar 2020

Mødedeltager: Finn, Birthe Ø, Birthe A, Mette og Åge

Deltagelse af suppleanter: Mia og Niels

Afbud fra: Emil og Søren

Punkter:

 1.     Godkendelse af seneste referat

Referatet er godkendt.

 1.     TBT´s Dna. Alle punkter fra sidst, som ikke blev snakket/behandlet færdig

Der er ikke truffet beslutning om punktet. Der er drøftet forskellige mulige bud på hvordan TBT´s arbejdet kan udvikles i fremtiden. Det er drøftet hvorvidt TBT fortsat skal arrangere events i Tversted. Det er drøftet hvordan TBT´s kan støtte op omkring aktiviteter og andre mindre foreninger i og omkring Tversted.

 1.     Tversted marked/Nordisk Event. Kommer kl. 18,30 –

Nordisk Event har præsenteret ideer for Market 2020. Der er enighed om samarbejde samt at det er vigtigt at inddrage det tidligere Tversted Markeds udvalg, så de mange erfaringer som udvalget har evt. kan bruges i videreførelsen af det nye marked.

 1.      Kommende generalforsamling, medlemmer til bestyrelsen og hvem er på valg mm.

Dato er fastsat til den 31. marts – annoncering ved opslag i byen og på sociale medier. Birthe Ø, Åge, Mette og Søren er på valg i 2020. Finn ønsker at træde ud af bestyrelsen.

 1.       Legeplads projekt (Mette)

Projektet sættes i bero foreløbig – Der ønskes en drøftelse af om dette kan have en sammenhæng med andre udviklingsønsker i og omkring Tversted.

 1.      Økonomi, hvad gør vi i 2020

Der er ikke truffet beslutning for punktet. Der ønskes en drøftelse af hvordan TBT får løftet medlemstallet i foreningen. Dette til gavn for hele området i og omkring Tversted. Der er fortsat udgifter til drift af foreningen som eksempelvis husleje og kopimaskine som ventes at kunne reduceres løbende.

 1.      Julefrokost (Mette) den 25. januar 2020
 2. Evt. Hængebroen og cykelstigen på ruten. Det er vigtigt at der forbliver adgang på denne rute til og fra Tversted. Kommunen kontaktet igen. Der er forslag til taler til Sankt Hans.  Skulptur er opsat på den grønne plads. Der skal laves liste over sponsorrater givet i 2019. Samarbejde med foreningen på Tversted skole omkring arrangementer.

Forventet arrangementer i 2020

Fastelavn 23. februar

Strandrensning den 3. maj

Grundlovsdag 5. juni – flaghejsning

Sankt hans den 23. juni

Tversted marked den 17. – 19. juli

Referat:

Referent: Mette Jensen

Udskriv Email

Referat fra Bestyrelsesmøde den 10.12.2019

Mødedeltager: Finn, Birthe Ø, Mette, Søren, Åge og Emil

Deltagelse af suppleanter: Niels

Afbud fra: Mia og Birthe A.

Punkter:

 1.       TBT´s DNA -  Alle punkter fra sidst, som ikke blev snakket færdigbeh. Punktet søttes på næste dagsorden. Punktet er ikke færdig drøftet. Punktet vil blive sat på næstkommende dagsorden.

 1.       Arbejdet fremadrettet – Punktet sættes på næste dagsorden.

 1.       Tversted marked – TBT er blevet kontakter vedr. videre drivelse af Tversted marked. Beslutning: De tidligere foreninger orienteres om henvendelsen.

 1.       Kunsthusets fremtid – forespørgsel om brændeovn. Punktet er ikke afklaret, men umiddelbart er udgiften for stor i forhold til husets værdi.

 1.      Kommende generalforsamling, medlemmer til bestyrelsen – punktet udsøttes til næste gang.

 1.      Hjemmeside og arbejde omkring dette – Emil fremligger tilbud.

6.a Emil er gået fra mødet under dette punkt. Der er truffet beslutning om at Emil bygger/udvikle hjemmeside. Henrik og Henriette adspørges om fortsat drift af den kommende nye hjemmeside. Bestyrelsen adskiller drift af hjemmeside og udvikling af denne. 

 1. –     Fiskefestival år 2020 forslaget er at Tversted skal have en bod igen.

Næste møde den 6. januar 2019 kl. 17.00.

Referat:

Referent: Mette Jensen

Udskriv Email

Referat fra Bestyrelsesmøde den 12. november 2019

Mødedeltager: Finn, Birthe Ø, Birthe A, Mette, Søren, Åge og Emil

Deltagelse af suppleanter: Mia og Niels

Afbud fra: Ingen

Punkter:

Godkendelse af sidste referat. Referatet er godkendt.

Aller punkterne er drøftet under punkt 2.

Drøftelse af hvilken vej skal TBT går i fremtiden?

Der er op startet drøftelse af hvilke opgaver/aktiviteter som bestyrelsen løfter/deltager i, i dag. Der er ligeledes drøftet hvilke opgaver/aktiviterer som bestyrelsen skal/bør fokuserer på i fremtiden – TBT DNA!

Møde hyppigheden i bestyrelsen er kort drøftet.

Der er ingen beslutninger truffet vedr. fremtidens aktiviteter.

Evt. Juletræer i byen Birthe A, Finn og Mette undersøger tilbud på juletrær, lys m.m.

Næste møde tirsdag den 10.12.2019 kl. 17.00

Dagsdagsorden er på til næste møde.

Punktet vedr. mediestrategi og tilbud fra Emil Winter sættes på næste mødes dagsorden.

Referat:

Referent: Mette Jensen

Udskriv Email

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93